over het fonds

wie zijn wij?

Het Gieskes-Strijbis Fonds kent twee organen: het projectbureau en het bestuur. Het dagelijkse werk ligt in handen van het projectteam. Het bestuur is nauw betrokken en besluit over alle aanvragen.

Projectteam

Lieke van 't Veer
Programmamanager
Floris van Hest
Directeur-Bestuurder
Henk Jonker
Controller
Frederiek Cohen
Programmamanager
Peggy de Jonge
Programmamanager
Lara Brdar
Bureaumanager

bestuur

de heer A. Croiset van Uchelen
Bestuurslid
Benoemd tot 2028
mevrouw L.C. van der Sar
Bestuurslid
Benoemd tot 2027
mevrouw F.M.J. Houben
Bestuurslid
Benoemd tot 2025
de heer Y.D. Albrecht
Secretaris
Benoemd tot 2025
de heer L.J. van Driel
Voorzitter
Benoemd tot 2026
de heer P. Vellinga
Bestuurslid
Benoemd tot 2024
de heer J.B.M. Streppel
Penningmeester
Benoemd tot 2025
de heer F. van Hest
Directeur-Bestuurder

de oprichters

De stichting is op 16 september 2003 opgericht door Hennie Gieskes en Diedi Gieskes-Strijbis onder de naam Stichting Spaarne Fonds. Zij wilden goede doelen financieel ondersteunen in een viertal sectoren.

Het door hen ingebrachte vermogen wordt door het bestuur van de stichting gebruikt voor de uitvoering van haar werkzaamheden overeenkomstig de wensen van de oprichters. In 2008 is de naam gewijzigd in Stichting Gieskes-Strijbis Fonds.

aantal gehonoreerde projectaanvragen in 2021

21

TOTAAL VAN TOEGEKENDE PROJECTEN IN 2021

€5.607.357

BELEGGINGSBELEID

De reserves en fondsen van het Gieskes-Strijbis Fonds worden aangewend voor de statutair vastgelegde doelen. Voorwaarde is dat de toevertrouwde middelen op korte en op lange termijn verantwoord en solide worden belegd. Het contante rendement op de beleggingsportefeuille heeft een hoge prioriteit, terwijl het beleggingsbeleid defensief is; risico en rendement dienen voorzichtig tegen elkaar te worden afgewogen.Het bestuur is verantwoordelijk voor het gevoerde beleggingsbeleid en heeft het toezicht op de uitvoering van het beleid opgedragen aan de beleggingscommissie, die bestaat uit:

ir. L.J. van Driel, voorzitter bestuurder
drs. P.B. de Ridder, voorzitter beleggingscommissie
drs. J.B.M. Streppel, penningmeester bestuurder
drs. R.H. Jonker, controller van het fonds

De bewaargeving van de portefeuilles is opgedragen aan externe vermogensbeheerders.

Conform het beleggingsplan wordt gestreefd naar het realiseren van een rendement van gemiddeld 4% per jaar. De strategische verdeling van de middelen was oorspronkelijk bepaald op 50% aandelen en 50% vastrentende waarden.In de loop van het verslagjaar is besloten het accent nog meer op aandelen te leggen, zodat de verhouding 75:25 zal worden. Verder zal bij de beleggingen in aandelen steeds meer gezocht worden naar stabiele, grotere ondernemingen, die zich ook richten op opkomende markten. Het aanhouden van liquiditeiten is toegestaan tot een maximum van 40 % van het totaal belegde vermogen van de stichting. De liquide middelen worden geleidelijk belegd. De beleggingscommissie heeft in het verslagjaar regelmatig overleg gevoerd. Zij onderhoudt contacten met de externe vermogensbeheerders over de uitvoering van het beleggingsbeleid en de samenstelling van de portefeuilles; zij evalueert met hen de prestaties.

In het licht van de wens van de donateurs het geschonken vermogen zoveel mogelijk in stand te laten doet de stichting enkel donaties uit het rendement dat op het vermogen wordt gerealiseerd. Uit het rendement op het vermogen wordt allereerst een dotatie gedaan aan het vermogen van de stichting uit hoofde van de correctie van inflatie. Op deze wijze wordt het vermogen van de stichting in reële termen in stand gehouden.

jaarbericht

Bekijk ons volledige Jaarbericht 2022 online.
Jaarbericht
ANBI
De Belastingdienst bevestigde op grond van het jaarverslag en de jaarrekeningen 2015 de status van het Gieskes-Strijbis Fonds als ANBI
ANBI 2021
FIN
De Stichting is in 2011 lid geworden van de FIN – Vereniging van Fondsen in Nederland – en onderschrijft de gedragscode van de FIN.