TU DELFT, NIOZ, RUG, SDN

Disclose - Natuurbescherming op de Noordzee

Bezoek project website

Het streven is om de transitie naar een duurzaam gebruik en bescherming van de Noordzee te versnellen. Om het belang daarvan te onderstrepen is multidisciplinair onderzoek naar de zeebodemnatuur onontbeerlijk. Daartoe ging in maart 2016 het project DISCLOSE van start, waarin de verspreiding, structuur en functioneren van kwetsbare benthische gemeenschappen van de Nederlandse Noordzee worden onderzocht.

Het project is een innovatieve samenwerking tussen drie disciplines: akoestische remote sensing (TU Delft), landschapsecologie en natuurbescherming (RU Groningen) en benthische (d.w.z. op de zeebodem levend) ecologie (NIOZ). Het project zal moeten leiden tot belangrijke nieuwe inzichten in de ecologie en ruimtelijke verspreiding van kwetsbare habitattypen en bijbehorende organismen.

De onderzoekers gaan met verschillende technieken en op verschillende schalen kwetsbare zeebodemhabitats in de Noordzee in kaart brengen. Het project bestaat uit drie sterk samenhangende deelprojecten, die elk zullen leiden tot een proefschrift en bijbehorende publicaties:

1. Ontwikkeling van nieuwe methoden voor habitatkartering van de zeebodem (sedimententypen en bodemvormen) met op ultrageluid gebaseerde technieken (TU Delft). De oppervlakte van het gebied dat per dag scheepstijd in kaart kan worden gebracht, omvat vele vierkante kilometers.

2. Habitatkartering van de Noordzeebodem met nieuwe videotechnieken (RU Groningen). Uit de geluidgebaseerde habitatkaarten van deelproject 1 zullen interessante gebieden worden geselecteerd die met deze video – technieken meer in detail kunnen worden onderzocht. De verschillende ruimtelijke gegevens worden in een te ontwikkelen webapplicatie samen – gebracht. Deze applicatie kan zowel door wetenschappers als door het grotere publiek en beleidsmakers worden gebruikt.

3. Analyse van de veerkracht van benthische gemeenschappen op basis van kenmerkende eigenschappen van benthische soorten. Op specifiek interessante locaties (zoals opgespoord in deelproject 1 en 2) worden zeebodemmonsters genomen die in detail op soortensamenstelling en soorteigenschappen worden onderzocht.

Stichting de Noordzee zal de onderzoeksresultaten toegankelijk maken en uitdragen naar media en beleid. Het natuurbelang wordt daarmee op basis van gedegen wetenschappelijk verkregen kennis effectiever behartigd in het publieke debat en bij beleidsmakers.

Disclose - Natuurbescherming op de Noordzee
Projecteigenaar
Dick Simons
Organisatie
TU DELFT, NIOZ, RUG, SDN
Looptijd
2015
-
2020
Totale donatie
1.371.472

GERELATEERDE PROJECTEN